Pozwolenie na użytkowanie obiektów budowlanych objętych koniecznością uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

SKŁADANIE WNIOSKU

O WYDANIE POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE

ZAKOŃCZONEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

W

POWIATOWYM INSPEKTORACIE

NADZORU BUDOWLANEGO W PAJĘCZNIEDo wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, składanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie zgodnie z art. 54 obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, który stanowi, że do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.

Art. 55 w/w ustawy stanowi: przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:

Art. 55. (154) 1. Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać decyzję o

pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:

1) na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii:

a) V, IXXVI,

b) XVII z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie,

c) XVIII z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego,

d) XX,

e) XXII z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów,

f) XXIV z wyjątkiem stawów rybnych,

g) XXVII z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych,

h) XXVIII - XXX 

- o których mowa w załączniku do ustawy;

2) zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4;

3) przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.

Do wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego należy zgodnie z art. 57 w/w ustawy, dołączyć następujące dokumenty:

 1. oryginał dziennika budowy,

 2. oświadczenie kierownika budowy:

    a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

       b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

 1. oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

 1. protokoły badań i sprawdzeń (protokoły dotyczące instalacji wykonanych w budynku oraz przewodów spalinowych i wentylacyjnych, wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane),

 2. dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe,

 1. potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy (potwierdzenia należy uzyskać u właścicieli sieci),

 2. w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:

        a) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 241  ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

          b) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 241 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

 1. w przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy lub złożenia wniosku
  o udzielenie
  pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 34 ust. 6 pkt 1.

 1. w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony,

 1. Inwestor jest obowiązany dołączyć do wniosku, o którym mowa w ust. 1, oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56.

 2. do wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie nowego budynku (który został zrealizowany jako pierwszy na działce) należy dołączyć zaświadczenie, postanowienie lub zawiadomienie wydane przez Urząd Gminy o nadaniu numeru porządkowego.

 3. Należy również dołączyć kserokopię decyzji o pozwoleniu na budowę oraz kserokopię projektu zagospodarowania terenu zatwierdzonego decyzją o pozwoleniu na budowę.

 4. Inwestor jest obowiązany uzupełnić dokumenty wymienione w ust. 1-3, jeżeli, w wyniku ich sprawdzenia przez właściwy organ, okaże się, że są one niekompletne lub posiadają braki i nieścisłości,

 5. wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli, o której mowa w art. 59a.

 6. w przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z naruszeniem przepisów art. 54 i 55, właściwy organ wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego. Do kary tej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty podlega dziesięciokrotnemu podwyższeniu.

 7. Po zakończeniu postępowania w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego albo udzieleniu pozwolenia na użytkowanie, właściwy organ zwraca bezzwłocznie inwestorowi dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5.UWAGA:

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie należy złożyć na piśmie, którego wzór mogą Państwo znaleźć na naszej stronie www.bip.pinbpajeczno.lo.pl


Wytworzył: Wojciech Chaliński (18 stycznia 2013)
Opublikował: Wojciech Chaliński (18 stycznia 2013, 18:56:13)

Ostatnia zmiana: Wojciech Chaliński (10 maja 2016, 08:24:32)
Zmieniono: wprowadzono aktualną treść

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2775

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij