Zawiadomienie o zakończeniu budowy

ZGŁOSZENIE ZAKOŃCZENIA BUDOWY

W

POWIATOWYM INSPEKTORACIE NADZORU BUDOWLANEGO

W PAJĘCZNIECelem dokonania zgłoszenia zakończenia budowy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie zgodnie z art. 54 obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.


Zgłoszenie zakończenia budowy należy dokonać na piśmie, załączając zgodnie z art. 57 w/w ustawy, następujące dokumenty:


 1. oryginał dziennika budowy,

 2. oświadczenie kierownika budowy:

     a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

        b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

 1. oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

 1. protokoły badań i sprawdzeń (protokoły dotyczące instalacji wykonanych w budynku oraz przewodów spalinowych i wentylacyjnych, wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane),

 2. dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe,

 1. potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy (potwierdzenia należy uzyskać u właścicieli sieci),

 2. w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:

           a) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 241 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

            b) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 241 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

 1. w przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy lub złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 34 ust. 6 pkt 1.

 1. w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony,

 2. do zawiadomienia o zakończeniu budowy nowego budynku (który został zrealizowany jako pierwszy na działce) należy dołączyć zaświadczenie, postanowienie lub zawiadomienie wydane przez Urząd Gminy o nadaniu numeru porządkowego.

 3. Należy również dołączyć kserokopię decyzji o pozwoleniu na budowę oraz kserokopię projektu zagospodarowania terenu zatwierdzonego decyzją o pozwoleniu na budowę.

 4. Inwestor jest obowiązany uzupełnić dokumenty wymienione w ust. 1-3, jeżeli, w wyniku ich sprawdzenia przez właściwy organ, okaże się, że są one niekompletne lub posiadają braki i nieścisłości,

 5. Po zakończeniu postępowania w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego albo udzieleniu pozwolenia na użytkowanie, właściwy organ zwraca bezzwłocznie inwestorowi dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4  i 5.UWAGA:

Zawiadomienie o zakończeniu budowy dokonujemy na piśmie, którego wzór mogą Państwo znaleźć na naszej stronie www.bip.pinbpajeczno.lo.pl


Wytworzył: Wojciech Chaliński (18 stycznia 2013)
Opublikował: Wojciech Chaliński (18 stycznia 2013, 18:48:05)

Ostatnia zmiana: Wojciech Chaliński (10 maja 2016, 08:16:01)
Zmieniono: wprowadzenie aktualnej treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3113

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij